شرح وظایف صبحکار

بانک خون

1) چک کردن یخچال بانک خون، تهیه خون وفرآورده ازسازمان انتقال خون

2) چک کردن درجه حرارت یخچال و فریزر و اینکوباتور پلاکت و ثبت در فرم مخصوص- ثبت درجه حرارت واتربت در فرم مخصوص

3) انجام آزمایش گروه بندی به صورت BackType-Cell Type

4) انجام آزمایش کراس مچ بصورت استاندارد و تکمیل دفتر مخصوص کراس مچ

5) تحویل خون و فرآورده های سازمان انتقال خون از بیماربر و ثبت درجه حرارت کیسه خون و  FFPدر فرم مخصوص و امضاء فرم ها

6) تحویل خون و فرآورده ها به بیماربر بخش و نظارت بر پرشدن کامل دفتر و فرم تحویل خون به بیماربر و یا پرستار

7) تحویل گرفتن فرم درخواست خون و نمونه از بیماربر و دقت در ثبت تمام مشخصات خواسته شده برروی لوله نمونه و فرم و امضاء در دفتر مخصوص

8) تحویل خونهای مورد نیاز بیماران اتاق عمل درصبح هر روز به بیماربر اتاق عمل

9) گزارش به مدیریت آزمایشگاه در صورت بروز مشکل در تجهیزات مربوط به بانک خون و ثبت در برگه Log book

10)چک کردن نمونه های کراس مچ شده و آزادسازی کیسه های خون بعد از 48 ساعت و اطلاع به بخش مربوطه

11)تماس با بخش درصورت پایین بودن پلاکت بیمار برای ارسال فرم درخواست پلاکت به بانک خون وتماس باسازمان انتقال خون جهت رزرو پلاکت


میکروب شناسی

1)محیط سازی براساس تعدادمحیطهای کشت دریخچال

2)بررسی نمونه های بیماران وکشت نمونه ها برروی محیطهای مشخص شده

3)بررسی تستهای بیوشیمی وآنتی بیوگرام آنهاوثبت جواب هادرسیستم HIS و پرینت گرفتن جوابها درصورتی که منشی آزمایشگاه نباشد.درصورت حضورمنشی آزمایشگاه شماره نمونه های

تکمیل شده به منشی آزمایشگاه اعلام شود.

4)ثبت تعداد و تاریخ تحویل گرفتن نمونه ها در دفتر مخصوص

5)ثبت درجه حرارت اینکوباتور 37 درجه درفرم مخصوص

6)رنگ آمیزی اسلایدها Direct Smear و گزارش آن در سیستم HIS

7)رنگ آمیزی ازنمونه های CSF

8)بررسی کشت خون وثبت جواب آنها درسیستم HIS

9)بررسی موجودی محیطهای کشت و دیسکهای آنتی بیوگرام و اطلاع به مدیر آزمایشگاه درخصوص تامین آنها درمورددیسکهای آنتی بیوگرام حداقل 2ویال. محیط کشت حداقل نصف محیط کشت

10)تحویل محیط کشت Thioو B.H.Iبه بیماربران بخش با تحویل گرفتن برگه ازبخش مبنی برتعدادمحیط و نوع محیط

درخواستی

11)گزارش به مدیریت آزمایشگاه درموردی که تجهیزات مربوط به بخش مشکل داشته باشدوثبت آن دربرگه Log Book

12)انجام آزمایشOB OP برروی نمونه های Stoolثبت جواب درسیستم HIS


بخش بیوشیمی

1)سرم گیری ازنمونه های بیوشیمی

2)راه اندازی دستگاه اتوآنالیزر وشستشوی اولیه آن

3)واردکردنWork listبه دستگاه اتوآنالیزر درصورت قطع بودن ارتباط دستگاه باسیستم HIS

4)ریختن سرم به CUPدستگاه وRunکردن دستگاه

5)نمونه سرم کنترل به دستگاه داده شودوجواب آن روزانه به مسئول کنترل کیفی تحویل داده شود.

6)چک کردن جواب بیماران باجوابهای روزهای قبل ودرصورت تکرارویابالاو پایین بودن ازمیزان طبیعی ومقادیربحرانی به inchargeبخش و یا پرستار بخش اطلاع داده شود و ثبت این موارد درسیستم HIS که شامل ساعت تماس،نام فردی که باوی دربخش تماس گرفته شده وپرسنل آزمایشگاه میباشد و سپس Control oکردن جوابها جهت رویت جوابهادربخش

7)یک نمونه صبح 10باربه دستگاهISEداده شود جهت تائید تکرار پذیری تستها و سپس نمونه کنترل به دستگاه ISEداده شود و جواب آن روزانه به مسئول کنترل کیفی تحویل داده شود.

8)درصورتی که مقادیربحرانی ویابالا ویاپایین باشدطبق روش گفته شده درمورد6وControl o کردن جوابها درسیستم HIS

9)بررسی موجودی یخچال بیوشیمی واطلاع به مدیر آزمایشگاه جهت تکمیل انبار

10)درصورتی که ازکیت نواستفاده میشودشماره بیماری که باآن ازکیت جدیداستفاده میشودوشروع پایانی آن درفرم مخصوص که دربرگه برروی یخچال نصب شده تکمیل گردد.

11)درصورتی که درتجهیزات بخش بیوشیمی اشکالی دیده شودویاسیستم HIS قطع گردداطلاع به مدیرآزمایشگاه جهت پیگیری وثبت دربرگه Log Book

12)فایل کردن Work listهر روز در زونکن مربوطه

13)شستشوی دستگاه اتوآنالیزر به طورروزانه دراتمام کار هرروز به طورکامل وبعدازآن دستگاه خاموش گردد.وثبت درفرم مخصوص

14)شستشوی هفتگی دستگاه درروز چهارشنبه برطبق دستورالعمل دستگاه وثبت درفرم مخصوص

15)درصورت شکسته شدن نمونه ویاکم بودن نمونه اطلاع به inchargeیاپرستاربخش جهت ارسال نمونه مجدد و ثبت درسیستم HIS بر اساس دستورالعمل شماره 6

16)انجام آزمایش پروتئین وقندبرروی مایعات بدن

17)انجام آزمایش به صورت تک تستی برروی نمونه های ادراربخش هماتولوژی

1)چک کردن Work list بانمونه های CBC

2)روشن کردن دستگاه Sysmexوآماده سازی دستگاه

3)دادن نمونه CBC به دستگاه وارسال جوابهابه سیستمHISو Control O کردن جوابها

4)درصورتی که جوابها باروزهای قبل متفاوت باشدویامقادیربحرانی باشداطلاع به Inchargeیاپرستاربخش وثبت درسیستم HISبراساس دستورالعمل گزارش مقادیربحرانی( نام فرد تماس گیرنده و ساعت و نام فردی که با آن تماس گرفته شده در سیستم ثبت شود.)

5)درصورتی که نمونهCBCلخته داشته باشداطلاع به بخش مربوطه جهت ارسال نمونه مجددوثبت درسیستمHIS(نام فرد تماس گیرنده و ساعت و نام فردی که با آن تماس گرفته شده در سیستم ثبت شود.)

6)گرفتن اسلاید برای تمام بیماران سرپایی و یا درصورتی که پلاکت بیمار پایین باشد.

7)کنترل کردن جوابهادرسیستم HISجهت رویت جوابها دربخش

8)درصورت بروز مشکل دردستگاههای مربوط به بخش هماتولوژی ثبت دربرگه Log Book واطلاع به مدیرآزمایشگاه جهت پیگیری

9)شستشوی دستگاه به صورت روزانه که شامل Clean weast(7-1Shout Downوخاموش کردن دستگاه درهرشیفت و ثبت درفرم مخصوص

10)شستشوی دستگاه به صورت هفتگی درروزهای دوشنبه هرهفته وثبت درفرم مخصوص

11)انجام نمونه های کنترل بادستگاه ودادن جواب به صورت روزانه به مسئول کنترل کیفی

12)انجام ازمایشات cell count/g6pd/retic

 

بخش انعقاد

1)چک کردنWork list بانمونه های ارسالی به آزمایشگاه

2)درصورت وجود لخته درنمونه اطلاع به Incharge یاپرستار بخش وثبت در سیستم HIS(نام تماس گیرنده و ساعت و نام فردی که با آن تماس گرفته شده در سیستم ثبت شود.)

3)انجام تست PT PTT به وسیله دستگاه کواگولومتروثبت درسیستم HIS وکنترلO کردن جواب ها

4)درصورتی که جواب ها باروزهای قبل مغایر باشد ومقادیر بحرانی باشد براساس دستورالعمل گزارش بحرانی ثبت درسیستمHIS واطلاع به بخش

5)انجام نمونه کنترل بادستگاه ودادن جواب ها بصورت روزانه به مسئول کنترل کیفی

6)درصورت بروزمشکل درتجهیزات مربوط به بخش پرکردن فرمLog Book واطلاع به مدیریت آزمایشگاه جهت پیگیری

7)انجام آزمایشات سرولوژی در صورت عدم حضور پرسنل هورمون شناسی


بخش تجزیه ادرار

1)چک کردن Work list بانمونه های ارسالی به آزمایشگاه

2)درصورت کم بودن نمونه ویا مغایرت برچسب نمونه باWork list بابخش تماس گرفته شده ودرسیستم HIS ثبت شود.

3)انجام آزمایش ماکروسکوپی برروی نمونه سپس سانتریفوژ کردن نمونه وانجام آزمایش میکروسکوپی

4)ثبت درسیستم HIS ومقایسه جواب ها بانمونه های روزهای قبل.چک کردن میزان قند ادرارباگزارش قند خون و نشاندارکردن جواب به صورت * درصورت مغایربودن ویا مغایر بودن ویا مقادیر بحرانی تماس بابخش وثبت درسیستم HIS و کنترل کردن جواب ها (نام فرد تماس گیرنده و ساعت و نام فردی که با آن تماس گرفته شده در سیستم ثبت شود.)

5)تذکرمهم:درصورتی که نمونه درخواست آزمایشU/A U/C دارد البته میبایست آزمایش کشت روی آن انجام شود و سپس آزمایش U/A انجام شود.

6)برروی نمونه هایی که پروتئین بانوارمثبت میشود چک کردن آن بامحلول سولفوسالیسیک اسید

7)درشرایطی که تجهیزات مربوط به بخش مشکل داشته باشد ثبت درفرمLog Book واطلاع به مدیرآزمایشگاه جهت پیگیری

 

بخش گازهای خون

1)چک کردن نمونه ها یی که توسط منشی آزمایشگاه شماره گذاری شده اندو روی Ice bage تحویل گرفته شود.

2)اطمینان ازآماده بودن دستگاه جهت انجام تست

3)نمونه ها برروی Ice bageنگهداری شوند.

4)مخلوط نمودن نمونه وسپس خارج نمودن 2-1قطره ازنمونه برروی گازجهت خارج کردن حباب و اطمینان از عدم وجود لخته درنمونه

5)براساس بروشور نمونه را به دستگاه داده و بعد نمایش جواب برروی صفحه-انتقال جواب به سیستم HISو کنترل کردن آن

6)درصورت وجود کلات یا مقادیر بحرانی در نمونه اطلاع به بخش براساس دستورالعمل مواردبحرانی( نام فرد تماس گیرنده و ساعت و نام فردی که با آن تماس گرفته شده است در سیتم ثبت شود.)

7)درصورت وجودمشکل درتجهیزات ثبت درLog Book دستگاه واطلاع به مدیریت آزمایشگاه جهت پیگیریبخش انگل شناسی

1)چک کردن Work Listبا نمونه ها

2)انجام آزمایشOB OP بر روی نمونه

3)ثبت جواب درسیستم HISکنترل Oکردن جواب

4)کنترل محلول OB به صورت روزانه و ثبت در دفتر کنترل محلول

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/13
تعداد بازدید:
184
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش -  فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal