معرفی واحد آزمایشگاه
مدیرداخلی: زهرا امامی راد
 
تعداد پرسنل: 33
تلفن داخلی پذیرش : 4363 و4364
 
مسئول فنی : 4360
 
مدیر داخلی: 4358
بیوشیمی : 4357
بانک خون : 4361
گازهای خونی : 4379
میکروب شناسی : 4356
هماتولوژی : 4377
بخش هورمون : 4375
سیستم پذیرش آزمایشگاه کامپیوتری می باشد . پذیرش در این آزمایشگاه بصورت بستری و سرپایی انجام میشود.
اورژانس آزمایشگاه تمامی موارد اورژانس رادر اسرع وقت انجام میدهد . تست های اورژانس براساس پروتکل بیمارستان تعیین شده است وزمان انجام هر تست تعیینی شده است .

*ساعت کار و نحوه جوابدهی :

ساعت کار بصورت 3نوبت صبح کار 7تا 14 عصر کار 13تا 20 شبکار 19-8 صبح جهت ارائه جواب های آزمایش با بیشترین دقت و صحت به بیماران در این آزمایشگاه در 4 مرحله کنترل لازم صورت می پذیرد .
1-کنترل شرایط بیمار
2-کنترل نمونه ای که گرفته شده یا نمونه های ارسالی از بخش ها از لحاظ هولیز یا لخته بودن آنها و تطبیق مشخصات بیمار با نمونه های ارسالی
3-کنترل روزانه تجهیزات آزمایشگاه ، مطابق استاندارد های معمول جهت تست صحت کار دستگاه
4-کنترل جوابدهی از لحاظ خطاهای احتمالی مربوط به ثبت درسیستم HIS
5-تمامی جواب ها در سیستم HIS هرروز بررسی می گردد . و درصورت نیاز به تکرار آزمایشات تکرار شده و موارد بحرانی با بخش مربوط تماس گرفته شده و اطلاع داده میشود و تقاضای
نمونه مجدد میشود . نام فردی که با وی تماس گرفته شده و ساعت تماس و نام پرسنل آزمایشگاه در مقابل جواب بحرانی در سیستم HIS ثبت شده و در پرینت جواب آزمایش نیز چاپ می
شود. موارد بحرانی در لیست جداگانه ای هرروز یادداشت شده وهرماه به حاکمیت بالینی دانشگاه ارسال میشود جواب آزمایش ها بعد از تکمیل توسط پرسنل فنی آزمایشگاه کنترل ومهر و
امضاء میشود . سپس جواب ها توسط مسئول فنی آزمایشگاه مجددأ کنترل و مهر و امضاء میشود.
رابط کنترل عفونت : زهرا امامی راد
رابط آموزشی : طاهره باقری
رابط حاکمیت بالینی : معصومه سلمان پور
رابط ایمنی : معصومه سلمان پور
مسئول بخش میکروب : منا زرافشانیان
مسئول بخش بانک خون : زهره رضا

مسئول بخش هماتولوژی : آسیه میرزایی

مسئول بخش بیوشیمی : فریبا نیکبخت اردکانی

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/10
تعداد بازدید:
327
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش -  فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal