مسئول فنی آزمایشگاه
 
 
 مسئول فنی : دکتر امیر رضا دهقانیان
 
 
مدرک تحصیلی: متخصص پاتولوزی بالینی و تشریحی
 
 
  
  
             
 شرح وظایف مسئول بخش
 
 مسئولیت ها و اختیارات مسئول فنی آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد .
-اجرا و نظارت بر حفظ شئونات پزشکی و مقررات کشور
-رعایت کامل آیین نامه ها و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
-ارائه کلیه اطلاعات درخواست شده توسط سیستم نظارات بر امور آزمایشگاه ها در هر زمان به مسئول مربوط
-تعیین اهداف ، دامنه کاری و طیف فعالیت های آزمایشگاه متانسب با مدرک تحصیلی مسئولان یا مسئولان فنی
-مسئولیت تمامی فعالیت های تخصصی و پشتیبانی انجام شده در آزمایشگاه
-تأمین منایع انسانی کافی و با کفایت
-تقسیم کار و تعیین شرح وظایف و اختیارات کلیه کارکنان و تعیین جانشینی برای تمامی فعالیت ها
- اجرای برنامه های آموزشی و ارزیابی صلاحیت عملکرد کارکنان دربدو خدمت و بعد از آن به طور دوره ای
-نظارت بر عملکرد کیفی کارکنان در سطوح کاری مختلف در ازمایشگاه
-اطمینان از فراهم بودن تجهیزات باتوجه به انواع آزمایش ها و طیف خدمات ارائه شده در آزمایشگاه و نظارت برانتخاب و خرید تجهیزات
-نظارت برفعالیت های کنترل و نگهداری و ارزیابی کیفیت عملکرد تجهیزات
-اطمینان از تأمین فضای کاری مناسب از نظر امکان انجام فعالیت ها با کفیت مطلوب و رعایت ملاحضات ایمنی
-اطمینان از تأمین ایمنی کارکنان در برابر مخاطرات فیزیکی ، ...... وبیولوژیک
-نظارت برفعالیت های قبل از انجام آزمایش ، شامل پذیرش ، جمع آوری و آماده سازی و انتقال نمونه
-نظارت برروند انجام آزمایش و اطمینان از بکارگیری روش های معتبر و صحفه گذاری شده جهت انجام آزمایش ها واجرای برنامه های کنترل کیفی داخلی و شرکت در برنامه ارزیابی کیفی خارجی و بکارگیری نتایج بدست آمده از فعالیت های کنترل کیفی در جهت بهبود کیفیت عملکرد آزمایشگاه
-نظارت بر فعالیت های پس از انجام آزمایش و کنترل برگه گزارش نتایج ودرموارد مقتضی ارائه توصیه های لازم در برگه گزارش نتایج ودرموارد مقتضی ارائه توصیه های لازم در برگه گزارش
-نظارت برروند خرید در آزمایشگاه ئارزیابی ئانتخاب تدمین کنندگان اقدام آزمایشگاهی
-نظارت بررعایت و اجرای اصول مستند سازی در ازمایشگاه شامل تدوین مدارک و نگهداری سوابق
-شناسایی خطاها و موارد عدم انطباق (مواردی که با اصول که انجام کار انطباق ندارد ) به طرق مختلف مثل باز رسی وممیزی دورهای در آزمایشگاه ویادریافت پس خوراند از مسئولان واحد ها یا کارکنان فنی و..... و متعاقب آن انجام اقدام اصلاحی جهت رفع خطاها و مشکلات ودرنهایت پی گیری انجام اثربخش اقدامات اصلاحی نگهداری مستندات مربوط
-شناسایی منابع بلقوه بروز خطا در واحدهای مختلف آزمایشگاه وبرنامه ریزی جهت اقدامات پیشگیرانه
-برقراری ارتباط موثر با کارکنان آزمایشگاه ، کارکنان گروه پزشکی ، بیماران ، ادارات وسازمان های وابسته وبررسی میزان رضایت ، نظر سنجی ورسیدگی به شکایات نمامی دریافت کنندگان خدمات آزمایشگاه
-نظارت برنحوه انتخاب و پایش عملکرد آزمایشگاه های ارجاع
-آگاهی کامل از اختیارات ، وظایف ، مسئولیت های که به عهده مسئول فنی است و آگاه نمودن تمامی کارکنان درمورد اختیارات ، وظایف و مسئولیت های مسئول فنی
-اختیار تعویض هریک از مسئولیت های فوق به افراد ذیصلاح ومورد تایید.
 
سیستم پذیرش آزمایشگاه کامپیوتری می باشد . پذیرش در این آزمایشگاه بصورت بستری و سرپایی انجام میشود.
اورژانس آزمایشگاه تمامی موارد اورژانس رادر اسرع وقت انجام میدهد . تست های اورژانس براساس پروتکل بیمارستان تعیین شده است وزمان انجام هر تست تعیینی شده است .
 
ساعت کار و نحوه جوابدهی :
 
ساعت کار بصورت 3نوبت صبح کار 7تا 14 عصر کار 13تا 20 شبکار 19-8 صبح جهت ارائه جواب های آزمایش با بیشترین دقت و صحت به بیماران در این آزمایشگاه در 4مکرحلیه کنترل لازم صورت می پذیرد
1-کنترل شرایط بیمار
2-کنترل نمونه ای که گرفته شده یا نمونه های ارسالی از بخش ها از لحاظ هولیز یا لخته بودن آنها و تطبیق مشخصات بیمار با نمونه های ارسالی
3-کنترل روزانه تجهیزات آزمایشگاه ، مطابق استاندارد های معمول جهت تست صحت کار دستگاه
4-کنترل جوابدهی از لحاظ خطاهای احتمالی مربوط به ثبت درسیستم HIS
5-تمامی جواب ها در سیستم HIS هرروز بررسی می گردد . و درصورت نیاز به تکرار آزمایشات تکرار شده و موارد بحرانی با بخش مربوط تماس گرفته شده و اطلاع داده میشود و تقاضای نمونه مجدد میشود . نام فردی که با وی تماس گرفته شده و ساعت تماس و نام پرسنل آزمایشگاه در مقابل جواب بحرانی در سیستم HIS ثبت شده ودر پرینت جواب آزمایش نیز چاپ می شود. موارد بحرانی در لیست جداگانه ای هرروز یادداشت شده وهرماه به حاکمیت بالینی دانشگاه ارسال میشود جواب آزمایش ها بعد از تکمیل توسط پرسنل فنی آزمایشگاه کنترل ومهر و امضاء میشود . سپس جواب ها توسط مسئول فنی آزمایشگاه مجددأ کنترل و مهر و امضاء میشود. 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/13
تعداد بازدید:
276
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش -  فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal